نابود کننده

اطلاعات

کابوس هر معمار این است که بداند در جهان نابودگر ها وجود دارند نابودگر به امتیاز تخریب ساختمان شما به میزان 0.5 اضافه خواهد کرد

با نابودگر فضا را در نوردید

توانایی: امتیاز دهی به تخریب ساختمان

آمارتعداد
حمله2.000
جان20.000
نوع اسلحهLaser
نوع زرهمتوسط
قدرت زره6%
آشیانه10
بار1.000
سرعت33.000
مصرف سوخت300
هزینه فلز2.500
هزینه مواد معدنی2.500
هزینه گاز0
توانایی ارتقا در هر مرحله0.25%

پیش نیاز ها:

  • ادمیرال مرحله 35

ارتقای توانایی ها

سطحفلزمواد معدنیتواناییسطحفلزمواد معدنیتوانایی
13.6003.6000.5%211.165.1201.165.12010.5%
24.9444.9441%221.506.8121.506.81211%
36.7696.7691.5%231.942.6831.942.68311.5%
49.2429.2422%242.496.8672.496.86712%
512.58112.5812.5%253.199.1553.199.15512.5%
617.07517.0753%264.086.1764.086.17613%
723.10823.1083.5%275.202.7945.202.79413.5%
831.17831.1784%286.603.7366.603.73614%
941.94341.9434.5%298.355.4928.355.49214.5%
1056.25756.2575%3010.538.50910.538.50915%
1175.23175.2315.5%3113.249.72313.249.72315.5%
12100.303100.3036%3216.605.44516.605.44516%
13133.329133.3296.5%3320.744.64020.744.64016.5%
14176.697176.6977%3425.832.62225.832.62217%
15233.464233.4647.5%3532.065.18932.065.18917.5%
16307.534307.5348%3639.673.21139.673.21118%
17403.875403.8758.5%3748.927.67548.927.67518.5%
18528.780528.7809%3860.145.19260.145.19219%
19690.200690.2009.5%3973.693.93973.693.93919.5%
20898.134898.13410%4090.000.00090.000.00020%

بازگشت به بالا