Aukció áttekintése

Információ

Az aukció egyre inkábba hely, aholminden játékos, a jelenlegiUniverzumlicitálhatErőforrások érmékkelvagy vásárolni,a különbözőcsomagok(kínál), amelya hajókvagy a védelemről.Ez elérhetőakár aHotlinkekmenürévéna Bank,vagya hajókpiacán.Az Aukciósoszlikkör(alkalom), és mindenkerek1 óratart.Árveréssoránmindenfordulóbanvancsomag, összesen17 fajtaegység,közülük 12ahajókés 5.őketvédelem.Mindenegység típusavanmaximum3 csomag(kicsi,közepes és nagy).Minden játékosnakmegvan alehetőségvásárolni, vagylicitálniegy adottcsomag.Vásárláslehetővé teszi a játékos, hogy adjunka tartalmát egykiválasztott csomag,azonnal,hogya Megnyert csomagok menüben.Ebben az esetbena játékosfizetaz ár akiválasztottcsomagazokkredit.Miutánmegkapja acsomagtartalmát,azok számára avásárlásazonnalegy másikcsomagugyanazonAukciókerek vagyajánlatotugyanazon vagy egy másikcsomagugyanazonAukciófordulóban.Ajánlattétellehetővé teszia játékoslicitálhaterőforrások(fém, ásványi anyag-, gáz-, vagyhulladék)a kiválasztottcsomag.Nemérhető el00:00és 09:00órakorszerveridő.Haaz Aukcióskör akkor ér véget,ajátékos, aki alegmagasabbajánlatota jelenlegi csomagotnyerannak tartalmát, éshogy vehet, hogyaz egyikBolygók.Havan 2ajánlattevőazonosajánlatot-az egyik, hogyazajánlat1.helynyeri acsomagot.Megyjegyzés: ugyanabban az aukcióbanfordulóbankét vagy háromjátékoskülönbözőversenyekenlehetlicitálniaz azonos csomagolási egységben, és csakegyiküklesz agyőztes.Ezazt jelenti, hogy az aukcióracsomagokkölcsönös,de acsomag tartalmahatározza mega lakosság.Pl.Államszövetséglehetcsomagot10Cruisers(70kör), azazonos csomagbana jelenlegifordulóbanNoxislesz35Nemesis(szintén70népesség).Miutánvásárolt vagymegnyerte,acsomagmegy a Megnyert csomagok menübe, ahola játékosmegteszi acsomagtartalmát, és add megabolygóaz övék.Ha ajátékos nemkézzelhozzáa tartalmátegyikBolygók, akkorhozzá kell adnia főbolygónautomatikusan24 órávalazt követően, hogymegnyerte avásárolt vagycsomagban.Ne feledje,hogy a tartalommindencsomag(elnyertvagyvásárolt)hozzá lehet adnibármelyjátékosBolygók.Nem tudod elvennia csomaga hajók vagyavédelmibolygó, aholnincselég szabadlakosság, haa csomag nemvettfel 24 óra alattaztautomatikusan elküldia Főbolygón.Hanincsrajtaelég szabadNépességakkortúlnépesedett, ésneked kellmegsemmisíteninéhányhajóvédelmivagyabolygón.

Vissza az elejére