پارس : کمانگیر

اطلاعات

هر کمانگیر 0.5% به مهارت کماندار امتیاز میدهد حداکثر تا 66%نوع یگان

یگان خاصساختمان مورد نیازقصر سطح 1

مشخصاتبرای ابرانی ها در دسترس است

از مهارت کماندار و مدافع امتیاز می گیرد

منابع

طلا: 150

چمعیت: 10

آهن: 300

زمان: 01:00:00

چوب: 250

سرعت: 15

غذا: 150

وزن حمل: 60

قدرت وسطح سلامت

در مقابل پیاده نظام: 250

درمقابل سواره نظام: 250

در مقابل کمانداران: 300

در مقابل ساختمان: 50

در برابر ابزار محاصره: 100

سطح سلامت: 500

محدوده: 5

با رسیدن قصر به سطح 4 قابل ارتقاء است

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

20000

25000

15000

20000

10:00:00

50% به حمله

2

25000

32500

17500

25000

15:00:00

50% به سلامت

3

30000

40000

20000

30000

20:00:00

حداکثر امتیاز به مهارت کماندار 70%

بازگشت به بالا