اردوگاهی

مهارت اردوگاهی

چگونگی ایجاد اردوگاه نظامی و پشتیبانی از آنها را با کوشش های کمتر یاد بگیرید. این مهارت خیلی مهم است ، زیرا که به شما برای ایجاد و هماهنگ کردن اردوگاه های بیشتر در یک زمان کمک می کند و دشمنان شما را تحت فشار قرار می دهد

این مهارت به شما امکان ایجاد اردوگاه بیشتری در یک زمان می دهد.:کارآموز: 1 اردوگاهپیشرفته: 3 اردوگاهاستاد: + 6 اردوگاه

بازگشت به بالا