قلعه گیری

مهارت قلعه گشایی

آزادی بیشتری برای حمله می خواهید؟ مهارت قلعه گشایی را توسعه دهید تا یادبگیرید چگونه ارتش خود را بهتر کنترل و هماهنگ کنید. این مهارت به شما امکان ارسال حمله ها و پاک سازی های بیشتری در یک زمان می دهد، که برای کوشش شما تا شکست دشمنان بسیار حیاتی است.

افزایش تعداد حداکثر حمله ها و پاک سازی های هزمان:کارآموز - 10% مارش بیشرپیشرفته - 30% مارش بیشتراستاد - 50% مارش بیشتر

بازگشت به بالا