رتبه قبایل

مبنای رتبه قبایل امتیازاتی است که قبیله از روح خان های در تصاحب اعضای خود دریافت می کندامتیاز های کسب شده ار هر قلعه روح خان بصورت زیر است:روح خان سطح 1 - 1 امتیاز در ساعت

روح خان سطح 2 - 2 امتیاز در ساعت

روح خان سطح 3 - 5 امتیاز در ساعت

روح خان سطح 4 - 10 امتیاز در ساعت

  • در ضمن بار اولی که یک روح خان سطح 3 یا 4 گرقته شود به ترتیب 50 و 200 امتیاز نصیب قبیله می کند

  • مهم : در صورت توقیف - بیکاری و محاقظت یک بازیکن امتیازی از روح خان های وی در طول مدت موارد ذکر شده نصیب قبیله نمی شود

نکته : این آمار یک بار در شبانه روز و عموما صبح بروز رسانی می شوددنیای 1 سرور ایراندر دنیای یک سرور ایران بدلیل عدم حظور روح خان امتیازات اینگونه محاسبه می شوندقبایل بر اساس ضریب روزانه که مقدار آن عبارت است از مجموع تجربه های کسب شده بازیکنان بک قبیله بر تعداد آنها هر روز بر اساس رتبه اول تا بیستم به ترتیب 20 تا یک امتیاز می گیرند که روزانه با هم جمع خواهد شد

بازگشت به بالا