لتونی : ارباب جنگ

اطلاعات

هر ارباب جنگ 1.0% به مهارت جنگجوی سواره امتیاز می دهد و حداکثر 50% می توانید امتیاز داشته باشید.

نوع یگان

یگان خاص

ساختمان های مورد نیاز

قصر (سطح 1)

مشخصات

فقط برای لتونی ها در دسترس است

از مهارت مدافع و سوارکار امتیاز می گیرد

اطلاعات
طلا: 250جمعیت: 10
آهن: 300زمان: 01:00:00
چوب: 150سرعت: 8
غذا: 150وزن حمل: 70

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 500
قدرت در مقابل سواره نظام: 250
قدرت در مقابل کمانداران: 500
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 500
سطح سلامت: 600
محدوده: 1

با رسیدن قصر به سطح 4 قابل ارتقاء است

سطحطلاآهنچوبغذازماندرصد
12000030000150001500010:00:0050% به حمله
22500037500187501875015:00:0050%به دفاع
33000045000225002250020:00:00حداکثر امتیاز به مهارت سوارکار 55%

بازگشت به بالا