مارش بازرگانی

مارش حمل و نقل در حرکت منابع اقتصادی (طلا، آهن ، چوب و مواد غذایی ) از قلعه ی یک بازیکن به یک بازیکن دیگر یا بین قلعه های مختلف یک بازیکن مورد استفاده وافع میشود.این نوع مارش توسط بازرگانان انجام میشود نه یگانهای نظامی. این نوع مارش از صفحه ی بازار آغاز میشود و نه ارتش.مقدار حمل و نقل به تعداد بازرگانان(که به سطح بازار وابسته است) بستگی دارد و اینکه هر کدام از بازرگانان چه مقدار می توانند حمل نمایند که با افزایش مهارت سرمایه گزاری و جایزه قوم افزایش میابد.

این نوع مارش میتواند بدون خالی کردن انجام شود.برای انجام این کار در زمان ارسال مارش تیک خالی نکردن را بزنید.با این کار مارش به مقصد می رسد اما هیچ منبعی را خالی نمی کند.در اینصورت به شما کمک میشود تا از منابع خود در برابر حمله دشمن محافظت نمایید.

بازگشت به بالا