نگاه کلی به منابع

در خانوارز 4 منبع اقتصادی وجود دارد که عبارتند از: طلا - آهن - چوب و غذا این منابع برای ساخت یا ارتقاء ساختمان ها یا یگان ها بکار برده می شوند .این منابع را می توانید بین قلعه های خود و سایر بازیکنان جابجا نمایید

راه های بدست اوردن منابع و مواردی که در منابع شما موثر است :

-از طریق ساخت معدن های طلا و آهن و همچنین چوب بری و مزرعهاز طریق مارش بازرگانینبدیل با استقاده از بازرگانان سیارغارت از سایر بازیکنانآیتم ها یی نیز وجود دارد برای دریافت یا دریافت بیشتر منابعدر یافت صندوق منابع در جایزه روزانهاز طریق نشان هابا رای دادن به بازیخرید منابعبرگذاری مراسم

از طریق تجارت با سایر بازیکناندو نوع خاص منابع هم وجود دارد که عبارتند از جمعیت و وقاداری

برای ساختن نیروها و کار در سختمان ها استفاده می شود و با ساخت مراحل بالا تر خانه قابل افزایش استوفاداری همان اعتماد اهالی قلعه به فرمانروای آن است شما قادر هستید به ازای هر 1000 واحد وفاداری ارتش خود را به مارشی تا یک ساعتی قلعه خود بقرستید در صورت کم شدن وقاداری به 3000 و یا کمتر همه مارشهای ارسالی از قلعه به آن بر خواخند گشت و با صفر شدن آن اگر قلعه پایتخت نباشد آن را از دست خواهید داد

بازگشت به بالا