شمشیر زن

[] [image_swordsman_thumb] اطلاعات – ساخته شده در بهترین آهنگری ها در دوران قرون وسطی. شمشیر ها ستون اصلی هر ارتشی هستند. مقداری پر هزینه هستند اما برای مقابله با پیاده نظام و سواره نظام ها خوب می باشند. برای مقابله با هر دو نوع یگان متعادل می باشند، و دارای وزن حمل معمولی می باشد. نوع یگان: پیاده نظام ### ساختمان های مورد نیاز ### سربازخانه (سطح 3)- آهنگری (سطح3) مشخصات: قابل دسترس برای تمامی اقوام

منابع
طلا: 30 جمعیت: 1
آهن: 65زمان: 00:20:00
چوب: 30سرعت: 15
خوراک: 15 وزن حمل: 15

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 35
قدرت در مقابل سواره نظام: 35
قدرت در مقابل کماندارن: 35
قدرت در مقابل ساختمان: 10
قدرت در مقابل ماشین های محاصره: 35
سطح سلامت: 100
محدوده: 1

در اینجا جدول هزینه و پاداش از ارتقا این یگان در حالت حمله نمایش داده شده است:

سطح طلا آهن چوب خوراک زمان پاداش
1 60 120 60 120 1:27:30 10%
2 120 240 120 240 2:18:55 20%
3 210 420 210 420 2:55:01 30%
4 315 630 315 630 3:40:32 40%
5 394 788 394 788 4:37:53 50%
6 492 984 492 984 5:50:08 60%
7 615 1230 615 1230 7:21:10 70%
8 769 1538 769 1538 9:15:52 80%
9 962 1923 962 1923 11:40:23 90%
10 1202 2403 1202 2403 14:42:29 100%

در اینجا جدول هزینه و پاداش از ارتقا این یگان در حالت دفاع نمایش داده شده است:

سطح طلا آهن چوب خوراک زمان پاداش
1 75 150 75 150 1:08:45 10%
2 150 300 150 300 1:49:09 20%
3 263 525 263 525 2:17:31 30%
4 394 788 394 788 2:53:17 40%
5 492 984 492 984 3:38:20 50%
6 615 1230 615 1230 4:35:06 60%
7 769 1538 769 1538 5:46:38 70%
8 962 1923 962 1923 7:16:45 80%
9 1202 2403 1202 2403 9:10:18 90%
10 1502 3004 1502 3004 11:33:23 100%

لطفاً به خاطر داشته باشید که مقدار منابع و زمان مورد نیاز برای به پایان رساندن هر سطح ارتقا با توجه به دنیای سرعت معمولی (1X) ذکر شده است. در دنیاهای با سرعت های متفاوت مقدار منابع و سرعت برای به پایان رساندن هر سطح ارتقا به صورت زیر مشخص می شود: بسته به سرعت دنیاها ارتقا سرعت و هزینه ارتقا با توجه به جدول زیر تغییر میکند:

سرعت دنیا x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x8 x10
سرعت ارتقا x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5 x5
هزینه ارتقا x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5 x5

مثال : اگر شما در یک دنیای 10x بازی میکنید به این معناست که قیمت برای تقویت هر سطح حمله / دفاع برای یگان شما، 5 برابر بیشتر از منابعی است که اطلاعات آن در این جدول وجود دارد ، اما زمان آن نیز 5 برابر کمتر خواهد بود.

بازگشت به بالا