بیزانس

چوب یک منبع مهم برای هر حاکم است.برای ساخت ساختمانهای در حال توسعه یک قلعه و همچنین برای آموزش کمانداران و ماشینهای محاصره استفاده میشود.بیزانس 10درصد درآمد چوب بیشتر از معادن است دریافت میکند.همین امتیاز باعث می شود 10% کمانداران سریعتر اماده شوند.بیزانس می تواند 25 درصد منابع بیشتر در پناهگاه خود پنهان کنند.بیزانس ها ارتقا واحد های خود را 10 ٪ سریع تر، از اقوام دیگر انجام میدهد. ( به جز ارتقا کهنه کار) .این کشور می تواند 20 درصد مارش بیشتر ارسال کند و این کمک خواهد کرد که کشورگشایی بیشتری انجام دهند.

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردار است :

-10%+ سود از چوب. -10% آموزش کمانداران سریعتر. -25% فضای بیشتر پناهگاه. -10% ارتقای سریعتر شامل ارتقاء کهنه کار با منابع. -20% مارش بیشتر. -25% آموزش یگان ویژه سریعتر

یگان ویژه: راهب

راهب ها در جنگ بسیار مهم میباشند زیرا بعد از نبرد با شرط زنده تجربه ی کسب شده از نبرد را افزایش میدهد.

به یاد داشته باشید این یگان به ساخت ساختمان ها و یگان های ساخته شده تجربه بیشتری نخواهد داد و تاثیر ان فقط در جنگ ها در صورت زنده ماندن خواهد بود

بازگشت به بالا