محاصره

محاصره

قهرمان شما به خوبی می داند تا چگونه قدرت یک مدافع را زمانی که او قلعه ای را محصاره کرده است کاهش دهد.با این مهارت ابزارهای محاصره شما قادرند تا خسارت بیشتری به دیوار، ساختمان های درون، و یگانهای دشمن وارد کنند.

به تسلیحات محاصره شما(بالستیک - منجنیق- منجنیق قلعه کش) و برج محاصره روس امتیاز میدهد امتیاز می دهد.

کارآموز - %10

پیشرفته %20

استاد - %30

بازگشت به بالا