ایرانیان

ایرانیانتاریخی پر افتخار تر از تاریخ ایران وجود نداردپادشاهی ایرانیان با که با آغاز حکومت عیلامیان و مادها شروع شده بود با تشکیل امپراطوری هخامنشی نورافشانی جهانی خود را آغاز کرداین افتخارات در ادامه با دو سلسله اشکانی و ساسانی ادامه پیدا نمود در بزرگی و والا بود ن فرهنگ ایرانیان همین بس که پرتو افشانی آن پس از هر بار تسلط مهاجمان خاموش نگردید بلکه بزودی بعنوان فرهنک غالب بر فرهنگ اولیه . فاتحان خودنمایی کرده است پس از تسلط اعراب مسلمان بر ایران پادشاهی های قدرت مند دیگری تشکیل شد که همگی خود را وارث پادشاهی باستانی ایران می دانستند با تشکیل حکومت سلجوفیان و پس از آن امپراطری خارزمشاهی بار دیگر ایران به قدرتی فرامنطقه ای تبدیل شد و پس از مدتی تسلط مغولان اینبار پادشاهی صفوی بعنوان یک حکومت ملی قدرتمند نشان داد که این پرتو فشانی خاموش نخواهد شد.در تمامی این دوران سلحشوران ایرانی حتی در میان دشمنان به دلاوری و جوانمردی شهره بوده اند و فارغ از زبان و قومیت خود را وارث حراست از میهن باستانی خود میدانستند

ویژگی های خاص این نژاد10% تولید بیشتر آهن; 10% یگان های کماندار ارزان تر;10% تولید سریعتر ماشین محاصره ;20%مارش بیشتر;20% خسارت بیشتر به دیوار ;یگان اختصاصی : کمانگیر;توانایی یگان ویژه: امتیاز به مهارت کماندار

بازگشت به بالا