هدایای روزانه

هر روز با ورود به اکانت یک تعدادی صندوق شامل هدایا منتظر شما هستند که می توانید یکی از آنها را انتخاب نمایید.

این هدایا می تواند:

-مقداری کمی از همه منابع باشد -مقدار کمی از یکی از منابع باشد -مدت کوتاهی وی آی پی یا مقدار کمی سکه باشد

با دریافت وی آی پی این زمان اتوماتیک فعال می شود. با دریافت صندوق منابع، این صندوق به آیتم های شوالیه اضافه می شود و برای استفاده از آن باید این صندوق را گرفته و به قسمت مخصوص خود در قسمت آیتم های شوالیه اضافه نمایید. سکه نیز بصورت خودکار اضافه می شود.مقدار منابع باورود روزانه پیشرفت می کند این بدین معنی است که هر روز جوایزی ارزنده تر از روز پیش دریافت می کنید.به این معنی که روز دوم جایزه ای بهتر از روز اول و روز سوم جایزه ای بهتر از روز دوم تا روز پنجم که بهترین جایزه را خواهید گرفت و در روزهای بعد مقدار جایزه همان مقدار روز پنجم خواهد ماند. اما با وقفه ای حتی یک روزه در ورود، این روند از اول آغاز می شود

بازگشت به بالا