تبرزن

اطلاعات

با تبر دوبرابر تیز شده سنگین خود، وحشت را در ارتش دشمن خواهد انداخت. با این وجود یگان صدمه زیادی از سواره نظام ها می بیند.

نوع یگان

پیاده نظام

ساختمان های مورد نیاز

سرباز خانه(سطح 1)آهنگری (سطح 1)

خصوصیات

در دسترس برای همه اقوام

منابع

طلا:10 آهن:45 چوب:35 غذا:50 جمعيت:1 سرعت:10

قدرت و سطح سلامت

قدرت در برابر پياده نظام:70 قدرت در مقابل سواره نظام:20 قدرت در مقابل کمانداران:70 قدرت در مقابل ساختمان ها:10 قدرت در مقابل ماشين هاي محاصره:20 سطح سلامت:70 برد:1

بازگشت به بالا