کماندار با کمان بلند

اطلاعات

کماندار با کمان بلند یکی از یگان های بسیار مهم بازیست.تیرهای بیشتر آنها خسارات بیشتری را خواهند زد و محدوده برد آنها زیاد است.شما می توانید کمانداران با کمان های بلند خود را در عمق نیروهای خود بگذارید و آنها با امنیت کامل می توانند به نیروهای دشمن حمله کنند.کمانداران با کمان بلند ضربات سنگینی به سواره نظام های دشمن وارد می کنند.

نوع یگان

کماندار (پیاده نظام)

ساختمان های مورد نیاز

سربازخانه(سطح 1)

خصوصیات

در دسترس برای همه اقوام

منابع
طلا: 50جمعیت: 1
آهن: 10زمان: 00:17:30
چوب: 70سرعت: 12
غذا: 20وزن حمل: 15

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 20
قدرت در مقابل سواره نظام: 35
قدرت در مقابل کمانداران: 25
قدرت در مقابل ساختمان ها: 20
قدرت در مقابل محاصره:20
سطح سلامت: 40
محدوده: 4

مشخصات ارتقاء حمله

بازگشت به بالا