پایتخت

هر خان دارای یک پایتخت است که توسط سایر بازیکنان قابل تصرف نیست هر چند وفاداری آن کاهش می یابد اما حتی باصفر شدن آن قابل تسخیر نیست و این نقش مهمی را برای پایتخت شما رقم می زند .شما می توانید تا 5 بار پایتخت خود را عوض کنید بار اول مجانی و دفعات بعد با هرینه کردن 200 سکهبار اول : مجانیبار دوم : 200 سکهبار سوم : 200 سکهبتر چهارم : 200 سکه بار پنجم: 200 سکه برای تغییردوباره پایتخت در نظر داشته باشید که باید از اولیت تغییر 96ساعت گذشته باشدبرای تغییر یک پایتخت نباید سطح وفاداری قلعه انتخاب شده کمتر از 10000 باشدمهم:قلعه روج خان نمی تواند پایتخت باشد

بازگشت به بالا