ماموریت های شوالیه

هر شوالیه حداکثر تا ۵۰ سطح و هر بار با کسب مقدار معینی شهرت پیشرفت خواهد کرد.ماموریت اصلی ترین راه بدست آوردن شهرت وگنجینهاست.

ماموریت ها از طریق پرچم های قرمزرنگی در شهر نمایان هستند.


برای فرستادن شوالیه به ماموریت به استقامت نیاز دارید.هر ماموریت به 30 استقامت نیاز دارد.هر ماموریت بین 30 الی 90 دقیقه می باشد.

جایزه هایی را که از طریق ماموریت می توانید به دست اورید:

  • منابع
  • سکه
  • نیرو
  • آیتم
  • امتیاز
  • هیچ

بازگشت به بالا