سیاست جنگ

جنگ یک سیاست یک طرفه است که توسط اعضای مجاز قبیله صادر می شود .

با ارسال سیاست جنگ راهی برای بازگشت یا عدم پذیرش آن نمی باشد . در زمان جنگ، زمانی که جنگی بین بازیکنان دو قبیله رخ می دهد 10% تجربه بیشتر برای بازیکن برنده خواهد بود

تعداد سیاست های جنگ یک قبیله می تواند نامحدود باشد اما فقط جنگ با سه قبیله اول دارای 10 درصد تجربه بیشتر برای برنده است.

بازگشت به بالا