بخت و اقبال

بخت و اقبال

شانس گروهی از رویدادهاست که ممکن است همراه یا در ضد شما باشد. پس با گسترش این مهارت ، بازی در بیشتر شرایط با شما مهربان خواهد بود.

با این مهارت و هنگامی که در نبرد یگان های دشمن به یگان های شما حمله می کنند, امکان دارد بعضی از یگان های شما حملات دشمن را دفع کنند.این اتفاق به صورت رندوم خواهد افتاد و اگر این مهارت را استاد کنید تا 15% شانس بیشتری خواهید داشت.

به اقبال قهرمان شما در نبرد امتیاز می دهد. بدین ترتیب که در کار آموز بین 0 تا 5 و در پیشرفته بین 5 تا 10 و در استاد بین 10 تا 15 درصد از یگانهای شما زنده خواهند ماند بعنوان مثال در صورتی که 100 نیزه زن شما قرار باشد از بین بروند 85 تا 90 تا از بین می روند

کارآموز - 5%پیشرفته - 10%استاد - 15%

بازگشت به بالا