روسها

روس ها

تاریخ روسیه با اسلاوهای شرقی آغاژ شد. اولین ایالت اسلاوی شرق.، کیوان روس، سال 988 شروع تلفیق تمدن بوزاتین ها و اسلاو ها بود که برای هزاره بعدی تمدن روسیه را شکل داد.سرانجام کیوان روس به عنوان یک ایلات از هم پاشیده و به مغول های متجاوز در سال 1230 تسلیم شد. در این مدت تعدادی از حاکمان مناطق ، به طور مثال "نووگرود" و "پسکوف" ، برای دفاع از میراث سیاسی و تمدنی کیوان روس به جنگ پرداختند

یگان خاص

برج محاصره

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردارست:

  • 10% تولید چوب بیشتر;
  • 10% آماده سازی ماشین های محاصره ارزانتر;
  • 10% ظرفیت بیشتر انبار;
  • 20% افزایش میزان خسارت به دیوار;
  • 10% ارتقای سریعتر یگان ها شامل کهنه کار با منابع

بازگشت به بالا