منجنیق

اطلاعات

منجنیق ها از دوران باستان شناخته شده هستند. اساس آنها یک ماشین سیار بزرگ است که سنگ های بزرگی را به سمت دشمن پرتاب می کند. آرام اما مؤثر در برار ساختمانها

هر منجنیق 0.03% امکان تخریب 1 سطح از یک ساختمان قلعه تحت حمله را به شما می دهد.

نوع یگان

ماشین های محاصره

ساختمان های مورد نیاز

کارگاه(8 سطح) آهنگری(12 سطح)

خصوصیات

در دسترس برای همه اقوام

منابع

طلا:863 آهن:750 چوب:500 غذا:250 جمعيت:8 سرعت:30

قدرت و سطح سلامت

قدرت در برابر پياده نظام:180 قدرت در مقابل سواره نظام:150 قدرت در مقابل کمانداران:180 قدرت در مقابل ساختمان ها:100 قدرت در مقابل ماشين هاي محاصره:150 سطح سلامت:400 برد:5

بازگشت به بالا