پیشاهنگ

پیشاهنگ

در طول زمان رشد قهرمان شما او زمان زیادی را با اسبها سپری کرده است و در نتیجه یاد گرفته چگونه حداکثر کارایی را از این حیوان دریافت کند. به این ترتیب شما می توانید تا ارتش خود را سریعتر تا دوردستها ببرید.

سرعت یگان های شما را افزایش می دهد.

کارآموز - 30%پیشرفته - 80%استاد - 150%

بازگشت به بالا