مغول

مغول ها

امپراطوری مغول از قرن 13 و 14 حکمفرمانی را از اروپای شرقی تا آسیا آغاز کرد . این بزرگترین امپراطوری تاریخ جهان است که همچنان دوام خود را حفظ کرده است . این قوم از اتحاد کنگول ها و ظایفه تورکیج ها در شهر امروزی مغولستان شکل گرفت که تحت تاخت و تاز های فراوان قرار گرفت که پس از جنگیر خان به عنوان فرومانروای تمامی مغول ها در سال 1206 اعلام شد . اگر از وسعت این طایفه بخواهیم حرف بزنیم ، این طایفه از دوناب تا دریای ژاپن و از قطب شمال تا کامبوژ کشیده شده که بیش از 33 میلیون کیلومتر پراکنده شده اند و 22 درصد مجموع کل مناطق جهان را در برمیگردند و بر بیش از 100 میلیون نفر حکمرانی می کنند . عموما با نام امپراطوری جهانی مغول شناخته شده است چراکه قاره های اروپا و آسیا را در بر گرفته است . بدلیل پیروزی ها و تاثیرات اقتصادی و سیاسی این امپراطوری بر جهان قدیم ، نبردهای این طایفه یا سایر قدرت های آفریقایی ، آسیایی و اروپا ، به عنوان جنگ های جهانی قدیمی یاد می شوند . توسط تکنولوژی های جدید مغول ها ، اجناس و افکار مختلفی به آن سوی آسیا و اروپا انتقال و انتشار یافت .

اگرچه امپراطوری پس از جنگ جانشینی که در بین سال های 1260 تا 1264 رخ داد ، از حالت یکپارچگی خود جدا شده و از هم گسیخت . پس از این جنگ سپاهیان مغول و خان چاگاتای بطور غیر رسمی از وابستگی خود به امپراطوری دست کشیدند و کوبلای خان را به عنوان خان نپذیرفتند . در زمان مرگ کوبلای خان ، امپراطوری مغلول ها به 4 امپراطوری و خان جدا از هم تقسیم شد که هر کدام اهداف مورد نظر خودشان را داشتند . اما امپراطوری مغول ها بطور کلی قوی و واحد باقی ماندند . خان های بزرگ سلسله یان ها ، پادشاهی چینی ها را برعهده گرفتند و پایتخت شان را در خانبالیگ که از زمان پایتختی مغول ها با نام کاراکوروم بجای مانده ، برای استفاده مجدد آماده سازی کردند که امروزه بیجینگ نامیده می شود . با این وجود سایر خان ها آن ها را به عنوان ارباب های افتخاری قبول کردند و باج ها و پشتیبانی هایی پس از پیمان صلح در سال 1304 به آن ها فرستادند و از طرفی سه خان غربی مستقل گشتند و هرکدام راه خود را در پیش گرفته و کشورشان را بدون وابستگی به آن ها در پیش گرفتند . سرانجام حکمرانی مغول در چین در سال 1368 فروپاشید با اینحال سلسله Genghisid Borjigin در مغولستان تا قرن 17 ام پابرجا ماند

یگان خاص:

گارد چنگیز خان

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردارست:

  • 10% تولید طلای بیشتر;
  • 10% آمورش سریعتر سواره نظام (شامل سوااره نظام کماندار);
  • 20% افزایش بار برای مارش های تجارت;
  • 10% ارتقای سریعتر همه یگان ها شامل کهنه کار با منابع
  • 25% سرقت منایع از پناهگاه دشمن پس از نیرد موفقیت آمیز;
  • 20% افزایش خسارت به دیوار برای همه یگانها ;

بازگشت به بالا