معدن های نقشه

معادن مستقل و اردوگاه مزدور مکان هایی در نقشه هستند که در آنها منابع يا سکه یا نیرو انباشته شده است. آنها بر روي نقشه ظاهر و ناپديد مي شوند.معادن و اردوگاه ها هنگامي که ظاهر مي شوند براي بازيکني نيستند. آنها تبديل به اموال هر بازيکني که يک حمله موفقيت آميز بر روي آنها داشته باشد مي شوند.هنگامي که يک بازيکن صاحب يک معدن مستقل یا اردوگاه مزدور مي شود آن معدن یا اردوگاه توليد منابع يا سکه یا نیرو براي بازيکن انجام مي دهد. هنگامي که معدن هاي مستقل منابع يا سکه یا اردوگاه مزدور موجود در نقشه تسخیر نشوند از نقشه از بين مي رود. معادن مستقل یا اردوگاه مزدور، چند روز پس از آغاز شدن راند ظاهر مي شود. هنگامي که اين اتفاق مي افتد آنها متعلق به بازيکني نيستند وبايد توسط يک بازيکن به آنها حمله اي با موفقيت در جهت به دست آوردن آن صورت گيرد.

هنگامي که شما مالک يک معدن یا اردوگاه هستید مي توانيد ارتش خود را به آن انتقال و يا به آن مارش حمايت ارسال کنيد.توجه داشته باشيد که شما تنها مي توانيد از معادن و اردوگاه های خود پشتيباني کنيد. اگر دشمن ارتش موجود در معادن و اردوگاه و يا حمايت شما روي آن را شکست دهد به صاحب معدن یا اردوگاه تبديل مي شود.

هر معدن داراي يک مقدار مشخصي ازتوليد منابع و يا سکه است .هر معدن که يک بازيکن صاحب آن است نرخ ساعتي معيني از منابع و يا سکه توليد خواهد کرد. هر توليد منابع و يا سکه از مقدار کل منابع يا سکه ي مشخص شده در آن معدن کسر خواهد شد هنگامي که تمام منابع و يا سکه هاي مشخص شده در معدن تمام شود آن معدن از بين مي رود و تمام ارتش موجود در آن یا در حال انتقال به ان به قلعه خود باز خواهند گشت.


منابع توليد شده و يا سکه ها در معدن ها هر نيم ساعت آماده مي شوند. هرگاه منابع يا سکه ها که در يک معدن وجود دارد توليد مي شوند؛ بازيکن مي تواند آنها را در هر زمان و در هر قلعه استفاده کند. توجه داشته باشيد که يک معدن داراي ظرفيت ذخيره سازي براي نگهداري از 3 ساعت توليد است.اين به اين معني که اگر شما منابع و يا سکه هاي انباشته شده را به مدت 3 ساعت برداشت نکنيد، معدن توليد را متوقف مي کند تا زماني که منابع يا سکه هاي موجود برداشته شود

توجه داشته باشيد که زماني که يک معدن توسط بازيکن ديگري گرفته شود تمام منابع و سکه هاي انباشته شده و در حال انتظار از دست مي رود.

پنج نوع اردوگاه مزدور وجود دارد: پیاده نظام ها، سواره نظام ها، کمانداران، ماشین های محاصره و یگان های ویژه(به جز نجیب زاده).هر کدام از اردوگاه ها به صورت اتفاقی یکی از یگان ها را می سازد مثلا اردوگاه پیاده نظام فقط گرزدار ساخته می شود و یگان های دیگر در ان ساخته نخواهد شد


هر اردوگاه مزدور مقدار معینی از هر نیرو را دارد.وقتی که یک بازیکن صاحب اردوگاه مزدور می شود می تواند نیروهای آموزش دیده شده در ان را بردارد.برای این ارتش،بازیکنان منابعی برابر با قیمت ساخت آن ها در قلعه بدهد. وقتی یگان های اردوگاه مزدور تمام شد اردوگاه از نقشه حذف می شود و تمامی نیروهای در آن یا در حال انتقال به ان به قلعه بازخواهند گشت

در تعداد تصاحب معادن مستقل یا اردوگاه مزدور توسط بازيکن در يک زمان خاص محدوديت وجود دارد.اين محدوديت بستگي به سطح ساختمان قلعه در تمام شهرهاي يک بازيکن است.

در جدول زير نشان داده شده است که با توجه به سطح ساختمان قلعه هر بازيکن چند معدن مستقل مي تواند داشته باشد:

-قلعه سطح 1-2: 1 معدن مستقل -قلعه سطح 3-4: 2 معدن مستقل -قلعه سطح 5-6: 3 معدن مستقل -قلعه سطح 7-8: 4 معدن مستقل -قلعه سطح 9-10: 5 معدن مستقل

توجه داشته باشيد که اگر شما بيش از يک شهر داريد ، مقدار معادني که اجازه داريد تصاحب کنيد وابسته به سطح ساختمان قلعه ي موجود در شهر هاي شماست.

براي مثال: اگر شما صاحب 3 شهر ، يکي داراي قلعه در سطح 2 ، يکي داراي قلعه در سطح 5 و آخرين شهر داراي قلعه در سطح 10 باشد اين بدين معني است که با توجه به جدول فوق، شما قادر خواهيد بود 1 3 5 = 9 معدن مستقل در مجموع داشته باشيد.

شما مي توانيد مارش حمله به معادن یا اردوگاه های مزدور بفرستيد تا آنها را تسخير کنيد.

شما همچنين مي توانيد از مارش هاي انتقال و حمايت براي حفاظت از آنها ارسال کنيد.

معدن ها و اردوگاه های مزدور موجود در نقشه را مي توانيد جاسوسي کنيد

بازگشت به بالا