سرمایگذاری

سرمايه گذارى

در قرون اولیه به قهرمان شما خواندن و نوشتن بسیار خوب آموخته شده است و همچنین دانش ابتدایی در ریاضیات، اقتصاد و سرمایه گذاری را نیز دارد. که به او اجازه می دهد تا منابع بیشتری کسب کند.

دقت کنید که تاثیر این مهارت بروی منابع وقتی است که حداقل سطح ۱ باشند

مقدار بدست آوری منابع را افزایش می دهد.

کارآموز - 5%-سرعت تجار 9 و وزن حمل تجار 2000 می شود.

پیشرفته- 10%-سرعت تجار 7 و وزن حمل تجار 4000 می شود.

کارآموز - 20%-سرعت تجار 5 و وزن حمل تجار 6000 می شود.

بازگشت به بالا