ژاپنی ها

[![][image_order_japans_thumb]][link_image_khanwars_order_japans_1] ژاپنی ها کشور شناخته شده در جنگجو و غارت گرا میباشند.با 10درصد تولید خوارک بیشتر به شما کمک میکند تا یک ارتش بزرگ وقدرتمند را پشتیبانی کنید،و با 10درصد آموزش ارزانتر پیاده نظام به شما این امکان را میدهد تا ارتش قدرتمندی در اختیار داشته باشید.

هنگامی که بازی بسوی حمل و نقل و تجارت سوق پیدا میکد این نژاد با 20درصد حمل و نقل بیشتر در عرصه ی تجارت نسبت به سایر نژادهابه شما کمک بسیاری میکند.

هیچ چیز بهتر از غارت منابع دشمن خود نیست، اما انباری با طرفیت ذخیره سازی بالا نیاز است تا منابع دشمن را در اختیار خود بگیرد.ژاپنی ها با 10درصد افزایش ظرفیت انبار به شما این اجازه را میدهد تا منابع سرقت رفته ی بیشتری را نیسبت به سایر نژاد ها در انبار خود ذخیره کنید.

یگان ویژه این قوم سامورائی است.او رهبری بزرگ و با استقامت و همچنین جنگجویی عالییت.او به مهارت بخت و اقبال امتیاز می دهد و این مهارت هم در دفاع هم در جمله اثر خواهد داشت.

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردار است :

-10% تولید خوراک بیشتر. -10% آموزش پیاده نظام ارزانتر. -20% حمل بار بیشتر. -10% فضای بیشتر انبار. -20% دیوار قویتر در حمله و دفاع.

یگان ویژه ی این قوم: سامورائی

سامورائی به مهارت بخت و اقبال امتیاز میدهد.

بازگشت به بالا