قلعه

قلعه

قلعه از همان ابتدا و در سطح 1 در قلعه وجود دارد و قابل ارتقا نیست- قلعه نه نیاز به ساختن دارد و نه نیاز به ارتقاء

وقتی روی قلعه کلیک می کنید میتوانید به وسیله نوار سطح قلعه را به صفر تا 3 کم یا زیاد کنید.

سطح اول 7% از غذا, سطح دوم 10% و سطح سوم 15% از غذایی که در قلعه جمع آوری می شود را مصرف میکند.

هر چه سطح قلعه بالاتر باشد شما می توانید مارش های حمله یا پشتیبانی بیشتری را ارسال کنید.(10 مارش با سطح 1-20 مارش با سطح 2 و 30 مارش با سطح 3)تعداد مارش های حمله و پشتیبانی همچنین با مهارت قلعه گشایی و ویژگی های قوم ها افزایش پیدا می کند بعنوان مثال پارس ها و ژاپنی ها و مغول ها توانایی 20% مارش اضافه دارند

همچنین وقتی که دشمن به شما حمله می کند می توانید پس از جنگ مقداری از نیروهای از دست رفته را در قلعه بازگردانید.

جدول امکانات قلعه در هر سطح:

سطح بازیکنسطح قلعهقیمتارتش
1-6IIIIIIدو برابر منابع / 25 سکه / 4 ستاره

60% تا 250 جمعیت

70% تا 300 جمعیت

80% تا 400 جمعیت

7-12IIIIIIدو برابر منابع / 50 سکه / 8 ستاره

50% تا 500جمعیت

60% تا 700جمعیت

70% تا 1000جمعیت

13-18IIIIIIدو برابر منابع / 100 سکه / 17 ستاره

50% تا 1200جمعیت

60% تا 1500جمعیت

70% تا 2000جمعیت

19-36IIIIIIدو برابر منابع / 200 سکه / 35 ستاره

35% تا 2200جمعیت

42% تا 2700جمعیت

50% تا 4500جمعیت

ارتش از دست داده شده تا 48 ساعت در قلعه باقی می مانند و وقتی گزینه بازیابی نیروها استفاده شد حذف می شوند.

وقتی قلعه روی سطحی تنظیم شود این سطح در همه قلعه ها اعمال می شود و همچنین تعداد حمله ها و پشتیبانی ها در همه قلعه ها اعمال می شوند.

حداکثر تعداد حمله مربوط به یک قلعه نیست و مربوط به کل امپراطوری شماست.

بازگشت به بالا