گرزدار

اطلاعات

یگانی با تسلیحات ارزان، کارآمد در برابر پیاده نظام و کمانداران. هزینه یگان ها کمی در طلا زیاد است، اما در 3 منبع دیگر کمتر می باشد. در مجموع این یگان می تواند تا 20 غنایم را حمل کند .

نوع یگان:

پیاده نظام

ساختمان های مورد نیاز

سربازخانه(سطح 5)آهنگری (سطح 2)

خصوصیات

در دسترس برای همه یگان ها

منابع
طلا: 45جمعیت: 1
آهن: 10زمان: 00:15:00
چوب: 30سرعت: 12
غذا: 50وزن حمل: 20

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 35
قدرت در مقابل سواره نظام: 10
قدرت در مقابل کمانداران: 35
قدرت در مقابل ساختمان ها: 10
قدرت در مقابل محاصره: 35
سطح سلامت: 40
محدوده: 1

جدول مشخصات ارتقاء حمله

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

55

110

55

110

1:33:20

5%

2

110

220

110

220

2:28:10

10%

3

193

385

193

385

3:06:42

15%

4

289

578

289

578

3:55:14

20%

5

361

722

361

722

4:56:24

25%

6

451

902

451

902

6:13:28

30%

7

564

1128

564

1128

7:50:35

35%

8

705

1410

705

1410

9:52:55

40%

9

881

1762

881

1762

12:27:05

45%

10

1102

2203

1102

2203

15:41:20

50%

جدول مشخصات ارتقاء دفاع

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

69

138

69

138

1:13:20

10%

2

138

275

138

275

1:56:25

20%

3

241

481

241

481

2:26:42

30%

4

361

722

361

722

3:04:50

40%

5

451

902

451

902

3:52:53

50%

6

564

1128

564

1128

4:53:27

60%

7

705

1410

705

1410

6:09:44

70%

8

881

1762

881

1762

7:45:52

80%

9

1102

2203

1102

2203

9:47:00

90%

10

1377

2754

1377

2754

12:19:37

100%

زمان و مقدار منابع به سرعت دنیا وابسته است که در جدول ذیل ذخیره شده است

سرعت دنیا

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x8

x10

سرعت ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

هزینه ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

مثلا در دنیا 10 برابر شما به مقدار 5 برابر منابعی که در جدول آمده است منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود

بازگشت به بالا