آلمان ها

آهن پایه و اساس درساخت یک ارتش قدرتمند است.به غیر از استفاده از آن در ساخت ارتش در ارتقاء آن نیز بسیار مهم بوده و همچنین در ساخت و ساز ساختمان است . آلمانی ها با عرضه 10 درصد بیشتر از این منابع، به طور قابل توجهی توسعه بسیاری از ساختمان ها را آسان می کند وارتقای یگان ها که امری حیاتی است.ساخت سریع پیاده نظام ها که در خط مقدم نبرد هستند امری بسیار مهم است.آلمان ها قادر به ساخت 10% سریعتر پیاده نظام ها هستند.همچنین آنها میتوانند یک ارتش قوی و سریع با ساخت 10% ارزانتر سواره نظام داشته باشند.آنها یگان های ویژه ی خود را نیز سریع تر آموزش میدهند . از طرفی پناهگاهشان 25% بیشتر از سایر اقوام بوده که از ربوده شدن منابع به حد چشمگیری جلوگیری میکند.

این قوم از امتیازات ویژه زیر برخوردار است :

-10 ٪ افزایش نرخ به دست آوردن آهن. -10 ٪ آموزش سریعتر پیاده. -آموزش 10 ٪ ارزان تر سواره نظام (از جمله سواران کماندار ). - 20% حمل و نقل از بازرگانان افزایش یافته است. -آموزش 25 ٪ سریعتر یگان های ویژه. -25 ٪ افزایش ظرفیت پناهگاه .

یگان ویژه : سرباز توتنی

شوالیه توتنی ها در نبرد به مهارت جنگجو امتیاز میدهند.علاوه بر آن یک واحد نظامی عالی با حمله بسیار خوب و آمار دفاع است .

بازگشت به بالا