اردوگاه

مارش اردوگاه راهی برای ایجاد یک اردوگاه است.برای ارسال مارش اردوگاه حضور حداقل 50 نیزه دار و 100 شمشیر زن برای کار در اردوگاه لازم است. که این 150 تا در نیروهای ارسالی در درون اردوگاه دیده نمی شوند و همرا با اردوگاه باز می گردند.این نیروها نمی توانند به صورت مارشی از اردوگاه ارسال شوند و همچنین در اردوگاه نمی میرند

محدودیت ها:

  • وجود 50 نیزه دار و 100 شمشیرزن الزامی است. -بصورت عادی هر بازیکن می تواند دو اردوگاه داشته باشد. با مهارت اردوگاهی میتوانید تا 8 اردوگاه به طور همزمان احداث نمایید و همچنین با آیتم های شوالیه نیز میتواند مقدار آن را افزایش دهید. -نمی توانید غذا به اردوگاه بفرستید.(تمام غذای اردوگاه را باید موقع ارسال مارش اردوگاه بفرستید) -با کم شدن وفادری و رسیدن به زیر 3001 از آن قلعه نمی توانید اردوگاه ارسال نمایید.

بازگشت به بالا