بالستیک

اطلاعات

یک ماشین محاصره به شکل یک کمان صلیبی بزرگ. برای آسیب رساندن به دیوار تیرهای بزرگی پرتاب می کند. از دژکوب کارآمد تر اما در دفاع ضعیفتر است.

نوع یگان

ماشین محاصره

ساختمان های مورد نیاز

کارگاه(سطح 5)

مشخصات

در دسترس برای همه اقوام

منابع
طلا: 125جمعیت: 6
آهن: 250زمان: 01:07:30
چوب: 625سرعت: 25
غذا: 500وزن حمل: 15

قدرت و سطح سلامت
قدرت در مقابل پیاده نظام: 150
قدرت در مقابل سواره نظام: 150
قدرت در مقابل کمانداران: 150
قدرت در مقابل ساختمان ها: 120
قدرت در مقابل محاصره: 70
سطح سلامت: 300
محدوده: 5

مشخصات ارتقاء حمله

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

150

300

300

150

1:24:00

15%

2

300

600

600

300

2:13:21

30%

3

525

1050

1050

525

2:48:01

45%

4

788

1575

1575

788

3:31:43

60%

5

985

1969

1969

985

4:26:45

75%

6

1231

2461

2461

1231

5:36:07

90%

7

1538

3076

3076

1538

7:03:31

105%

8

1923

3845

3845

1923

8:53:38

120%

9

2404

4807

4807

2404

11:12:22

135%

10

3004

6008

6008

3004

14:07:11

150%

مشخصات ارتقاء دفاع

سطح

طلا

آهن

چوب

غذا

زمان

درصد

1

188

375

375

188

1:06:00

5%

2

375

750

750

375

1:44:47

10%

3

657

1313

1313

657

2:12:01

15%

4

985

1969

1969

985

2:46:21

20%

5

1231

2461

2461

1231

3:29:36

25%

6

1538

3076

3076

1538

4:24:06

30%

7

1923

3845

3845

1923

5:32:46

35%

8

2404

4807

4807

2404

6:59:17

40%

9

3004

6008

6008

3004

8:48:18

45%

10

3755

7510

7510

3755

11:05:39

50%

زمان و مقدار منابع به سرعت دنیا وابسته است که در جدول ذیل ذخیره شده است

سرعت دنیا

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x8

x10

سرعت ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

هزینه ارتقاء

x1

x1

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x5

x5

مثلا در دنیا 10 برابر شما به مقدار 5 برابر منابعی که در جدول آمده است منابع نیاز دارید اما ارتقاء 5 برابر سریع تر انجام می شود

بازگشت به بالا