Energie

Energiaesteutilizatăla puterea clădirilor pe oPlaneta. Fărăenergie, nici oclădire nu poateficonstruită(cu excepţia construirii celorproducatoarede energie, deoarecenunecesitaenergie).

Modalitatide aobţineenergie:

 • Panourilesolare/Robotiinfraroşu/Absorbantsolar-acesteasuntprincipalele cladiri producătoare de energiepentru cele treirase.Înscopulde aobţinemai multă energie, construitisau modernizati acesteclădiri.

 • Centrala nucleara/ Bot Uraniu/Absorbant deuraniu-acesteasunt cladirile secundareproducătoare de energiepentrucele treirase.Eleproducmai multă energiedecâtclădirileprimare, laun costmai mic, darau nevoie declădiriileprincipalesă fiecelpuţinlanivelul10şiştiinţafizicăcelpuţin lanivelul5.

 • SateliţiSolari-toate raselepotconstruisateliţiSolar, careproducenergieridicatiînorbitaplanetei. Cantitatea de energie produsădefiecaredepinde depoziţiaPlanetei însistem şicu privire lacantitateadeozonşizile soarelui ramase.

 • Fizica-ştiinţaFizicadăun bonuspentruEnergiaprodusădeclădirişisateliţiSolar. Cu cât niveluldeStiinta este mai mare,cu atat bonusul este mai mare

Energieesteredusadeclădirileîn curs de dezvoltare, fiecarenivelde la fiecareclădire(cu excepţia celorcare producenergie), reducecantitateadeenergiedisponibilăcusuma necesara pentru nivelulclădirii. Dacădoriţi sa reduce-ticonsumulde energie, puteţiface acest lucruprindistrugereanivelurilor cladirilor.

Cantitateade energieacumulatăesteafectatăde:

 • Suma dezile ramase soarelui .

 • Cantitatea deozondisponibila pe planeta respectiva.

 • Poziţia însistem a planetei(pentru energiaobţinutade lasateliţiSolar/satelitiSolar/satelitiorganici).

 • Nivelul decercetareal stiinteiFizica .

 • Specialitatea Inginer.

Calculul Energiei unei Planete

Formula de bază pentrucalculareaenergiei, care este disponibila pentru utilizarepefiecareplanetaeste:

Energia_disponibila = Energia_produsa - Energia_Utilizata

Formula specifica pentrucalculareaproducţieide energiepe fiecareplanetaeste:

EN = {[(EnB1 EnSh) * OzB * SldR] EnBs + EnB2} * PB * EB

Aiciesteolistădevariabileutilizateînformulăsi de unde deriva ele.

 • EN-producţia totalăde energiea unuiPlanete;

 • EnB1 - Productiede baza a energiedinclădiri-(Panouri solare / Robot infraroşu/ Absorbant Solar; afectatedebonusul deozonşide reducerea zilelor de viata ale soarelui);

 • EnSh– Productia de baza a energiede lanave(Satelit Solar/ Satelit solar/ Satelit Organict; depinde depoziţiaPlaneteiin sistem; afectatadebonusul deozonşide reducerea zilelor de viata alesoarelui);

 • OzB-bonusulde lalipsadeozon( de la 1 – 2 )

 • SldR-zilede viata ramase dupa reducereade soare (1 - 0.25)

 • EnBs - Producţia debază aplanetei-(produsa fărănici oproducătoare de energieclădirisaunave; nu este afectatădebonusul deozonşi de zilele de reducere a vieţiie asoarelui;eaeste 20)

 • EnB2–Productia de energie a cladirilor Centrala Nucleara/Bot Uraniu/ Absorbator Uraniu , ea nu este afectatadebonusul deozonşi de zilele de viaţareduse alesoarelui)

 • PB-bonusul de la ştiinţaFizica(intre 1 si 1.5)

 • EB – bonusul de la specialitatea Inginer (de la 1 la 1.1)

Înapoi sus