Energia

Energia slúži na prevádzku budov na planéte. Bez energie nemôže byť postavená žiadna budova (okrem budov produkujúcich energiu).

Možnosti ako získať energiu:

 • Solárne panely/Infračervený transbot/Solárny absorbér – toto sú hlavné produkčné budovy energie pre každú rasu. Aby ste dostali viac energie, zvyšujte úroveň týchto budov.

 • Jadrová továreň/Uránový bot/Uránový absorbér – toto sú druhotné budovy slúžiace na produkciu energie pre každú rasu. Produkujú viac energie ako základné budovy, za menších nákladov, ale požadujú aspoň 10. úroveň primárnej budovy avedu Fyziky aspoň na 5. úrovni.

 • Solárne satelity/Solárne satelity/Organický Satelit – Všetky rasy môžu stavať Solárne satelity, ktoré produkujú energiu vysoko na Obežnej dráhe planéty. Množstvo energie produkovanej satelitmi závisí od súradníc planéty, od množstva Ozónu aod počtu Slnečných dní.

 • Fyzika – Veda Fyziky vám poskytuje bonus kprodukcii energie budov asolárnych satelitov. Čím vyššia je úroveň vedy, tým vyšší je bonus.

 • Špecialita Inžinier - tátoplatená možnosťzvyšujeprodukciuenergieo10%

Energia je redukovaná vývojom budov, každá úroveň budovy (okrem budov produkujúcich energiu) znižuje hodnotu aktuálnej energie otoľko, koľko požaduje úroveň budovy. Ak chcete znížiť odber energie, môžete to spraviť prostredníctvom ničenia úrovní budov.

Množstvo získanej energie je ovplyvňované nasledovnými aspektmi:

Výpočet energie planéty

Základný vzorec pre vypočítanie Energie, ktorá je dostupná na každej planéte je:

Dostupná energia = (Vyprodukovaná energia) – (Používaná energia)

Konkrétny vzorec pre vyjadrenie produkcie energie na každej planéte je:

EN = {[(EnB1 EnSh) * OzB * SldR] EnBs + EnB2} * PB * EB

Tu je zoznam premenných použitých vo vzorci, zktorého sú odvodené:

 • EN – celková produkcia energie na planéte;

 • EnB1 – základná produkcia Energie zbudov (Solárne panely / Infračervený bot / Solárny absorbér; ovplyvňované ozónom aSlnečnými dňami) ;

 • EnSh – základná produkcia energie zo satelitov; (závisí od pozície planéty vsystéme, ozónom aSlnečnými dňami);

 • OzB – bonus zOzónovej vrstvy ( 1 až 2);

 • SldR – redukcia zo Slnečných dní (od 1 po 0,25);

 • EnBs – Základná produkcia planéty (vyrobená bez akejkoľvek budovy alebo satelitov; neovplyvňuje ju ozón ani Slnečnými dňami, je to 20);

 • EnB2 – (Jadrová továreň / Uránový bot / Uránový absorbér; nie sú ovplyvnené Ozónom aSlnečnými dňami );

 • PB – Bonus zfyziky (od 1 po 1,5);

 • EB – Bonus zInžinierskej špecializácie (od 1 po 1,1).

Späť na vrchol