Aliančné body

Aliančné body sa tiež delia na tri druhy- Zdrojové body, Body zbitky acelkové body. Líšia sa len tým, že sa dajú získať len prostredníctvom Tímovej planéty.

Zdrojové body sa získavajú za použitie ekonomických surovín. Za každých 1000 použitých surovín získa hráč 1 Zdrojový bod. Bez ohľadu na použité suroviny. Toto platí pre budovy, obranu, lode, vedy avylepšenia. Kedykoľvek je počas bity stratená jednotka alebo úroveň budovy, tak Zdrojové body získané za stavbu určitej lode, obrany alebo úrovne budovy, sú odpočítané.

Poznámka: Aliančné zdrojové body sa získavajú len zo surovín použitých na Tímovej planéte.

Body zbitky sú získavané vbitkách. Obaja účastníci vbitke získavajú Body zbitky. Množstvo Bodov zbitiek záleží od Zdrojových bodov, ktoré nepriateľ stratil(podľa zničených lodí a obranné jednotky v bitke).

Body zbitiek sa počítajú podľa vzorcov zobrazených nižšie, závisiac od postu víťaza aporazeného:

  • Víťaz získa počet bodov zbitky podľa tohto vzorca:

Y*√ (YX/2)/(Y-X/2)

  • Porazený získa počet bodov zbitky podľa tohto vzorca:

X* √ (Y-X/2)/(YX/2)

Kde:

  • X – Zdrojové body stratené víťazom;

  • Y – Zdrojové body stratené porazeným;

Keď sa bitka skončí remízou, použité sú rovnaké vzorce ahráč ktorý stratil menej Zdrojových bodov je považovaný za víťaza(s ohľadom na vzorce).

Majte na pamäti, že Solárne satelity/Solárne satelity/Organické satelity neposkytujú žiadne Body zbitky.

Nezabudnite, že útoky na Slnko, ktoré je bez podpory, neposkytujú žiadne body zbitky.

Poznámka: Aliančné body zbitky sa získavajú len zbitiek na Tímovej planéte, alebo bitky riadenej zTímovej planéty.

Celkové body Aliancie sa rovnajú súčtu Zdrojových bodov Aliancie abodov zbitiek Aliancie.

Späť na vrchol