Logo aliancie

![][image_08_1]Každývodcaklanumôžekúpiťlogoprejeho klan.IdeopredplatenúslužbuajedinývodcaAlianciamápovolenéjupoužívať.Znakje"zostavený"zniekoľkýchrôznychzložiek,prekaždúznichexistujeniekoľkomožností.VodcaAlianciarozhodne,koľkoaktoréznichpoužiť.Hráčmôžepoužiťšípkynaschváleniekaždej zložky,nastaviť,ktorázložkajenaprekrytiektoré.Hráčikupujúlogaza účelom odlíšiťichklanodvšetkýchostatných.Logoklanusazobrazínainfostránke klanu.Logoje možnéeditovaťkedykoľvek,bezpoplatku(lenvodcaaliancie).Tátomožnosťsaplatí hviezdičkami.Cenaje10hviezdičieknadobu7dní.Hráčmôžezapnúť"automatickéobnovenie", možnosť,žesaautomatickyobnovujepredplatné(aksú hviezdičkykdispozícii).Nákuplogapredpredchádzajúcimlogoobdobiemsapredlžujetermín.

Späť na vrchol