Hypermutačný kokón

Informácia

Hypermutačný kokón otváranekonečné nové vývojové možnostipresemi-organickéroboty.Hypermutačný kokón vyvíjaorganickésúčastirobotov,apreto sarobotivýraznezlepšili.Kvôlitejto mutácií,pre každú úroveňTováreň Tertetov vy dostanete2roboti,ktoré môžetepriradiťna produkciu zdroje.

Hypermutačný kokón skracuječaspotrebný nastavbulodíaobrany.S každouvyššou úrovnou, zníženiedoby sa vyšší.Tojeveľmiužitočné,pretožerovnaké množstvolodíaobranamôžebyť postavenéomnohorýchlejšie,bezvyššíchnákladov.Každá úroveň tejto budovy pridáva 2 roboty k Mutačnému kokóne.

Max.úroveň: 5

Požiadavky

Podrobná tabuľka - Hypermutačný kokón

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaRedukcia
11 000 000500 000100 0003:03:002008%
21 500 000750 000150 0006:06:0040016%
32 250 0001 125 000225 0007:37:3065024%
43 375 0001 687 500337 5009:31:5390032%
55 062 5002 531 250506 25011:54:511 20040%

Späť na vrchol