Správy

Vaše správy umožňujú vám komunikovať azískavať užitočné informácie od iných hráčov, z hry alebo od Administrátora. Je niekoľko odlišných druhov správ:

  • Osobné – tu môžete vidieť správy posielané od iných hráčov, tak ako aj informácie ohráčovej planéte (náhodných udalostiach avýstrahách hladiny ozónu);

  • Systémové – tu sú hlásené špionážne správy;

  • Oznámenia – tu dostávate oznamy odokončených úspechoch, ovypršaní aautomatickom predĺžení Prémiových nastavení;tieto správy nemôžu byť vymazané a sú zachované pri každom reštarte kola.

  • Administratívne správy – tu dostávate správy posielané od administrátorov týkajúce sa blížiacich sa udalostiach azmenách, povýšeniach. Pamätajte, že administratívne správy nemôžu byť vymazané;

  • Správy – tu dostávate Hlásenia zbitiek Hlásenia z bitiek vašej aliancie;

  • Lety – tu dostávate informácie ovašich flotilách, keď sa flotila vráti na svoju planétu, keď Umiestňovací let alebo transportný let dorazí do cieľa akeď sa vráti na planétu.

  • Aliancie – tu hráči dostávajú správy oprijatí alebo zamietnutí do aliancii; Vodcaaliancietu tieždostávasprávypolitickéhotypuzaslanejjehoAliancii.

  • Odoslané správy – tu je archív osobných správ, ktoré ste odoslali;

  • Odoslať správu - tu môžete odoslať správy iným hráčom.

Späť na vrchol