پیام ها

پیام ها به شما اجاره می دهند در بازی با دیگران بازیکنان ارتباط برقرار کنید و اطلاعات مفیدی را از دیگران بازیکنان، از طرف بازی و یا مدیریت دریافت نمایید. پیام های گوناگونی در بازی وجود دارند:

  • شخصی - از اینجا شما می توانید پیام هایی که از طرف دیگر بازیکنان و به همین ترتیب اطلاعات مهمی در بازی سیاره بازیکنان (رویدادهای تصادفی و اخطار سطح اوزون) را مشاهده نمایید:
  • پیام های سیستم - از اینجا شما می توانید گزارش های جاسوسی خود از دیگر بازیکنان و سیاره تیمی (در صورتیکه شما فرمانده اتحاد باشید ) را مشاهده کنید.
  • اطلاعبه ها - در این بخش شما اطلاعیه هایی که در مورد کامل کردن نشان هاست، تاریخ اتمام سرویس ها و تجدید اتوماتیک گزینه های پرمیوم را دریافت خواهید کرد. توجه کنید که اطلاعیه ها را نمی توانید حذف کنید و آن ها پس از هر ریستارت راند به راند بعدی منتقل خواهد شد.
  • مدیریت - در این قسمت شما پیام هایی که از طرف مدیریت بازی راجع به بازی و تغییرات جدید دریافت خواهید نمود. این پیام ها را نیز نمی توانید حذف کنید.
  • گزارش ها - در اینجا شما گزارش های جنگ های فضایی خود و اتحاد خود را دریافت خواهید کرد.
  • ناوگان - در اینجا شما اطلاعاتی راجع رسیدن ناوگان خود به سیاره، زمانیکه یک ناوگان به خانه خود باز می گیردد، زمانیکه پرواز های استقرار به مقصد می رسند، زمانیکه یک ستاره را میگیرید یا نمی توانید آن را بگیرید، زمانیکه پروازهای انتقالی به مقصد می رسند و سپس به خانه بر می گردند.
  • پیام های اتحاد - در اینجا بازیکنان گیام های مبنی بر قبول شدن و یا اخراح شدن از یک اتحاد را دریافت می کنند. زمانیکه شما فرمانده اتحاد هستید و یا زمانیکه سیاره تیمی شما آماده است. فرمانده اتحاد همچنین در این قسمت هر سیاست اتحاد را که به اتحاد او ارسال شده است دریافت می کند.
  • پیام های ارسال شده - در اینجا آرشیو پیام هایی که ارسال کرده اید نگه داری می شود.
  • ارسال پبام - از اینجا شما می توانید پیامی را به بازیکنان دیگر ارسال نمایید.

بازگشت به بالا