زره پدافند ها

واحدهای دفاعی در نمکسیا سه نوع هستند، سبک، متوسط و سنگین. هر واحد دفاعی در برابر تهاجم ها و نوع آنها خواص مشخصی دارد. در جدول زیر میتوانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.

کنفدراسیونترتسنوکس
شناسهدفاعزرهدفاعزرهدفاعزره
1برچ بالستیکسبکماتریکس دفاعیسبکراکت صوتی نوکسسبک
2برج لیزرمتوسطماتریکس لیزرسبکبافت لیزرسبک
4برج یونسنگینماتریکس یونسنگینبافت یونسنگین
5برج پلاسمامتوسطماتریکس پلاسمامتوسطبافت پلاسماسنگین
8باتری لیزر-یونمتوسطماتریکس لیزر-یونمتوسطبافتلیزر-یونسبک
9باتری پلاسما-لیزرسنگینماتریکسپلاسما-لیزرمتوسطبافتپلاسما-لیزرمتوسط
10باتری یون-پلاسمامتوسطماتریکسیون-پلاسماسنگینبافتیون-پلاسماسنگین
6زره برجسبکزره ماتریکسسبکزره سختسبک
7میدان الکترونیکی سیارهمتوسطماتریکس سیارهمتوسطزره سطحیمتوسط

بازگشت به بالا