نگاه کلی به سیاره

هر بازیکنی به محض ثبت نام و ایجاد اکانت بازی را با یک سیاره شروع میکند. این سیاره مختصات تصادفی دارد. مختصات از سه عدد تشکیل شده است. عدد اول شماره کهکشان، عدد دوم شماره منظومه و عدد سوم محل قرارگیری سیاره.

برای مثال سیاره ای که در مختصات 1:15:8 قرار دارد در کهکشان یکم، منظومه پانزدهم و مکان هشتم قرار دارد.

سیاره جایی است که تمام فرایندهای پیشرفت یک بازیکن در آن انجام می شود. ساخت سفینه، ارتقاء آنها، تحقیق علوم، همه و همه جدای از سایر بازیکنان.

هر سیاره (بجز سیاره های تیمی) سه منطقه دارد. منطقه منابع، منطقه صنعتی و منطقه نظامی (راهنمای مناطق سیاره را مطالعه کنید)

سیاره ها میتوانند :

صف:

صف به بازیکن اجازه میدهد فرایندهای ساخت سفینه، ساخت ساختمان، تحقیق علوم، ارتقاء سفینه ها و ارتقاء سفینه های فرمانده (صفهای سیاره را ببینید).

نوار فعالیتهای کنونی : با باز کردن هر یک از سه منطقه ساخت (منابع، صنعتی و نظامی) یک نوار در بالای آن منطقه نمایان می شود که فرایندهای کنونی در سیاره و زمان اتمام آخرین فرایند درصف هر دسته نمایش داده می شود :

  • ساخت ساختمان در منطقه منابع
  • ساخت ساختمان در منطقه صنعتی
  • ساخت ساختمان در منطقه نظامی
  • تحقیق دانش ها
  • ساخت سفینه ها
  • ارتقاء سفینه ها

هنگامی که بازیکن روی هرکدام از نشانگرهای زمان کلیک کند وارد محلی می شود که آن فرایند در آنجا جریان دارد

مکان سیاره و جذب انرژی :

مکان سیاره در منظومه سبب دریافت مقدار پایه مشخصی از انرژی برای هر ماهواره خورشیدی/ماهواره خورشیدی/ماهواره سازمانی می شود.

جدول دریافت انرژی براساس مکان در زیر آمده است :

مختصات انرژی مختصات انرژی
X:X:1 45 X:X:13 55
X:X:2 45 X:X:14 45
X:X:3 55 X:X:15 45
X:X:4 55 X:X:16 65
X:X:5 55 X:X:17 65
X:X:6 45 X:X:18 45
X:X:7 45 X:X:19 45
X:X:8 65 X:X:20 55
X:X:9 65 X:X:21 55
X:X:10 45 X:X:22 55
X:X:11 45 X:X:23 45
X:X:12 55 X:X:24 45

بازگشت به بالا