نگاه کلی به سیاست ها

سیاستها نشان دهنده رابطه یک اتحاد با دیگر اتحادهای بازی میباشد. سیاست ها به شرح زیر میباشند:

  • جنگ
  • اتحاد نظامی
  • پیمان عدم تجاوز

تنها سیاست پیمان نظامی میتواند جایگزین دو سیاست دیگر شود.

بازگشت به بالا