تخریب ساختمان

مهارت تخریب ساختمان

شانس تخریب و کاهش سطح از ساختمان های سیاره ی مورد هجوم را خواهد داد.

جایزه: امکان نابودی سطح ساختمان ها روی سیاره ی مورد حمله را فراهم می کند.

هر یک از سفینه ها، که این مهارت را شامل می شوند، مقدار مشخصی امتیاز فراهم میکنند. مجموع کل امتیازات به منظور محاسبه شانس نابودی یک سطح از یک ساختمان استفاده می شوند. در جدول زیر شما می توانید مشاهده نمایید هر یگان به چه میزان امتیاز می دهد:

ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس دارای این مهارت هستند.

یگانامتیاز
ستاره مرگ100
تیتان90
الهه نوکس55

نکته: این 100/90/55 امتیاز زمانی بدست خواهند آمد که سفینه تا بالاترین سطح ارتقا داده شده باشد.

اطلاعات بیشتر را شما می توانید در اطلاعات هر کدام ار سفینه های ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس کسب نمایید.

در جدول زیر شما می توانید شانس نابودی هر سطح از ساختمان را بسته به امتیاز کلی مشاهده نمایید:

امتیازاثر
0-19 امتیازهیچ شانسی برای نابود کردن یک ساختمان وجود ندارد.
20-100 امتیاز20% شانس منهدم کردن 1 سطح از 1 ساختمان
101-200 امتیاز40% شانس منهدم کردن 1 سطح از 1 ساختمان
201-400 امتیاز60% شانس منهدم کردن 1 سطح از 1 ساختمان
401-550 امتیاز50% شانس منهدم کردن 1 سطح از 2 ساختمان
551-700 امتیاز70% شانس منهدم کردن 1 سطح از 2 ساختمان
701-850 امتیاز50% شانس منهدم کردن 1 سطح از 3 ساختمان
851-1000 امتیاز60% شانس منهدم کردن 1 سطح از 5 ساختمان
بیش از 1000 امتیاز33% شانس منهدم کردن 1 سطح از همه ساختمان ها

این شانس برای هر ساختمان به صورت جداگانه محاسبه شده است. این امر به این معنی است که وقتی شما بیشتر از 1000 امتیاز دارید، می توانید یک سطح از یک، دو، سه و یا همه ساختمان های دشمن را نابود کنید.

بازگشت به بالا