ماتریس سیاره

اطلاعات

این سپر از سیاره در برابر حمله دشمنان محافظت می کند و به جای پدافندها خسارت را متحمل می شود.همچنین یک هدف جاسوسی نیز دارد. می توانید در قسمتجاسوسیبیشتردرباره عملکرد آنبخوانید.

اگر سپر نابود شود باید بازسازی شود (با قیمت 5% از هزینه ساخت آن) تا دوباره مانند قبل کار کند.

هدف: سپر سیاره، کاهش زمان مورد نیاز برای بررسی جاسوسان موجود در سیاره

آمارمیزان
حمله1
جان2000000
آشیانه44
هزینه فلز500000
هزینه مواد معدنی500000
هزینه گاز0
اسلحهلیزر
نوع زرهمعمولی
قدرت زره10%

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 8 -پدافند سفینه هادر سطح 9

بازگشت به بالا