محافظت

حالت محافظت برای همه افراد میباشد. در این حالت هیچ حمله، راهزنی و جاسوسی بسوی فردی که در محافظت است نمیتواند ارسال گردد. بازیکن میتواند از همه ویژگی های حساب کاربری خود استفاده کند و تنها حمله و راهزنی غیرممکن است. محافظت برای مدت 72 ساعت میباشد. پس از پایان این دوره 72 ساعته بازیکن باید برای فعال سازی دوباره آن حداقل 48 ساعت صبر کند.

توجه داشته باشید که محافظت در مورد پروازهایی که در حال انجام بسوی شما هستند شما را محافظت نمیکند و پس از شروع محافظت دیگر پروازی بسوی شما ارسال نخواهد شد. محافظت میتواند یکبار در هر ماه فعال گردد. شما همچنین گزینه محافظت پلاتینوم را در اختیار خواهید داشت.

اولین محافظتی که شما فعال کنید رایگان و سپس هزینه ای برابر با اعتبار مورد اشاره در جدول زیر خواهد داشت.

تعداد محافظتهای فعال شدههزینه
اولین فعالسازی محافظت0 اعتبار
دومین فعالسازی محافظت50 اعتبار
سومین فعالسازی محافظت100 اعتبار
چهارمین فعالسازی محافظت150 اعتبار
پنجمین فعالسازی محافظت200 اعتبار
ششمین فعالسازی محافظت250 اعتبار
هفتمین فعالسازی محافظت و پس از آن300 اعتبار

بازگشت به بالا