اتحاد نظامی

اتحاد نظامی یک پیمان دو طرفه میباشد. این نوع توافق و پیمان تنها زمانی میتواند فعال باشد که هیچ پیمان دیگری فعال نباشد. پیمان نظامی نشان میدهد که دو اتحاد تمایل دارند در کنار یکدیگر همکاری نظامی داشته باشند. در زمان فعال بودن این پیمان، هیچ یک از بازیکنان این دو اتحاد نمیتوانند به بازیکن اتحاد دیگر حمله ای کنند.

  • پیمان اتحاد نظامی پس از قبول شدن آن از سوی هر دو اتحاد فعال میگردد.
  • قابل لغو از سوی هر دو اتحاد.
  • لغو تنها در صورتی امکان پذیر است که حداقل 168 ساعت از شروع آن گذشته باشد.
  • این پیمان میتواند جایگزین پیمان فعال دیگری گردد.
  • در زمان فعال بودن، هیچ یک از بازیکنان آن دو اتحاد نمیتوانند به همدیگر حمله داشته باشند.
  • محدودیتی برای داشتن اتحاد نظامی وجود ندارد.

بازگشت به بالا