ماتریس یون

اطلاعات

یک یون، یک اتم یا مولکول است که مجموع تعداد الکترون هایش برابر با مجموع پروتون ها نیست، و بنابراین دارای یک بار مثبت یا منفی است. تعداد زیادی از یون های مثبت در ماتریس های یون به کار رفته اند زیرا مقدار زیادی انرژی تولید می کنند که به آسانی می تواند سفینه های دشمن را نابود کند.

هدف: پدافند سیاره

آمارمیزان
حمله600
جان270000
آشیانه15
هزینه فلز50000
هزینه مواد معدنی25000
هزینه گاز0
اسلحهیون
نوع زرهسنگین
قدرت زره12%

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 5 -فیزیکدر سطح 5

بازگشت به بالا