نگاه کلی به سیاره ی تیمی

سیاره ی تیمی, سیاره ای است برای اتحادها که به اعضای آنها در راه رسیدن به هدف بازی کمک میکند. سیاره ی تیمی مکانی است که بازیکنان میتوانند در آن هرم ها را بسازند و در نتیجه به دروازه ی غول پیکر راه شیری که هدف بازی است, دست یابند.سیاره ی تیمی فقط به وسیله ی فرمانده ی اتحاد میتواند تاسیس شود و فرمانده ی اتحاد میتواند به همه یا بعضی از اعضا دسترسی ها لازم برای بالا بردن سطح سیاره تیمی را بدهد.سیاره ی تیمی از 6 منطقهتشکیل شده است که عبارت است از:

  • منطقه ی منابع کنفدراسیون
  • منطقه ی منابع ترتیس
  • منطقه ی منابع نوکس
  • ناحیه ی کهکشان
  • منطقه ی فرمانداری
  • منطقه ی صنعت

توجه داشته باشید که در سیاره ی تیمی, کسانی که به ارتقا یا ساخت ساختمانها یا سفینه ها یا پدافند دسترسی دارند, فقط میتوانند ساختمانها, پدافندها وسفینه های نژاد خود را گسترش دهند. برای مثال یک نژاد کنفدراسیون فقط میتواند سفینه ها, پدافندها یا ساختمانهای نژاد کنفدراسیون را ساخته یا ارتقا دهد. انبارها, آزمایشگاه, درگاه ستاره و ساختمان بازیافت برای هر سه نژاد مشترک بوده و نیازی نیست به وسیله ی هر نژاد به صورت جداگانه ساخته شود. این بدین معناست که اگر فرمانده ی اتحادی, به اعضای اتحادش دسترسی های لازم برای ساخت و ارتقا در سیاره ی تیمی را ندهد, به تنهایی نمیتواند ساختمانها و سفینه های هر سه نژاد را ارتقا داده و یا بسازد و تنها میتواند به ارتقا نژاد خود بر روی سیاره تیمی بپردازد.به غیر از سفینه ها و ساختمانها, اعضایی که دارای مجوز باشند, میتوانند به تحقیق دانشها بر روی سیاره ی تیمی بپردازند. بر خلاف ساختمانها و سفینه ها, دانش های سیاره ی تیمی برای هر سه نژاد یکسان بوده و میتواند توسط هر نژادی صورت گیرد و هیچ گونه محدودیت نژادی در تحقیق دانشها وجود ندارد.منابعی که میتواند بر روی سیاره ی تیمی تولید شود مانند منابعی است که بر روی سیاره های بازیکنان تولید میشود که عبارت است از: فلز, مواد معدنی, گاز و انرژی.در سیاره ی تیمی مقدار اوزن همیشه ثابت بوده و روی عدد 15000 است. ساخت ساختمانها تاثیری بر روی مقدار اوزون نداشته و اوزن را کاهش نمیدهد. به همین دلیل در آزمایشگاه سیاره تیمی دانشی به نام اکولوژی برای تحقیق کردن وجود ندارد. همچنین اوزن بر روی سیاره ی تیمی تاثیری بر روی درآمد انرژی ندارد.پرواز هایی که از سیاره ی تیمی ارسال میشوند, همان مشخصات پروازهایی را دارند که از سیاره های معمولی ارسال میشود. تفاوت اصلی پروازهایی که از سیاره ی تیمی ارسال میشوند و پروازهایی که از سیاره های معمولی ارسال میشوند در این است که هدف پروازهایی که هدف نظامی دارند (حمله, راهزنی, جاسوسی) فقط میتوانند به سیاره ی تیمی دیگری ارسال شوند و نمیتوانند سیاره های معمولی را هدف بگیرند. پرواز بازیافت میتواند از سیاره ی تیمی به هر نقطه از کهکشان ارسال شود. همچنین بازیکنان میتوانند به سیاره ی تیمی منابع یا سفینه ارسال کنند (حمل و نقل و استقرار) ولی عکس این حالت امکان پذیر نیست یعنی بازیکنان نمیتوانند از سیاره ی تیمی به سیاره های خود سفینه یا منابع انتقال دهند.

بازگشت به بالا