راکت صوتی نوکس

اطلاعات

این پدافند اولین قدرت دفاعی برای نوکس ها می باشد. این پدافند یک برج بسیار کوچک است که یک لیزر با قدرت کافی برای نابود کردن یک ناوگان حمل و نقل یا سفینه های جنگی ضعیف را دارد. ساخت آن آسان است و همچنین به آسانی نابود می شود.

هدف: پدافند سیاره

آمارمقدار
حمله30
جان7,500
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهسبک
قدرت زره3%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه1
بار0
زمان00:02:11
سرعت0
مصرف سوخت0
هزینه فلز1,750
هزینه مواد معدنی875
هزینه گاز0

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 2

بازگشت به بالا