مدیریت سیاره ی تیمی

پس از تاسیس باید اطمینان حاصل کنید که سیاره تیمی در مسیر ترقی و پیشرفت قرار گرفته و بسوی اهداف بازی حرکت میکنید. توسعه و مدیریت سیاره تیمی به مهارتهای رهبر اتحاد بستگی دارد.وظایف بازیکنان اتحاد برای همکاری در توسعه سیاره تیمی به نقش آنها در گسترش سیاره ربط دارد و رهبر اتحاد میتواند بازیکنان را براساس توانایی های آنها برای انجام وظایف تعیین کند. اعضای اتحاد تنها میتوانند در مناطقی که در آن اجازه فعالیت دارند به توسعه سیاره تیمی کمک کنند.وظایف و اختیاراتی که رهبر میتواند به اعضای یک اتحاد بدهد به شرح زیر میباشد:

  • اجازه ساخت در منطقه منابع
  • اجازه ساخت در منطقه صنعتی
  • اجازه ساخت در منطقه نظامی
  • اجازه ساخت در منطقه کهکشان
  • اجازه ارسال حمله به خورشید و دیگر سیارات تیمی
  • اجازه ساخت سفینه و دفاع
  • اجازه تحقیق دانش
  • اجازه بررسی همه مناطق سیاره تیمی

رهبر اجازه و توانایی دادن اختیارات و گرفتن آنها را در هر زمان دارد.

بازگشت به بالا